Stichting Urgente Noden Delft en omgeving wil dat hulp in nood niet van toeval afhankelijk is. We vinden dat alle inwoners van Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland deel moeten kunnen nemen aan de samenleving en dat niemand buiten de boot mag vallen.


Tijdelijk Noodfonds Energie SUN Delft e.o.

Via de bestaande regelingen (bijzondere bijstand via de gemeente en het landelijke Tijdelijke Noodfonds Energie) kan onder voorwaarden een geldelijke bijdrage voor energielasten verkregen worden bij bruto gezinsinkomens tot 200% van het sociaal minimum.
SUN Delft e.o. gaat verder en verstrekt financiële compensatie voor bruto inkomens tussen de 200% en 250% van het sociaal minimum.
Alleenstaanden met een bruto inkomen van 2.980,-- tot 3.725,-- en samenwonenden met een bruto inkomen van 3.794,-- tot 4.742,-- kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning.
Bij inwilliging betaalt SUN Delft e.o. het deel van de energielasten over de maanden okt-dec 2022 en jan-mrt 2023 voor zover deze hoger zijn dan 13% van het (gezamenlijke) bruto maandinkomen.

Twee voorbeelden:

Voorbeeld 1:

Jan is alleenstaand en heeft in oktober 2022 een bruto maandinkomen van 3.500,--, in januari 2023 bedraagt zijn bruto maandinkomen 3.700,-- Zijn energierekening bedraagt in oktober 250,--, in januari 650,--
Uitwerking oktober-december: 13% van 3.500 = 455,--. Over de periode okt/dec geen vergoeding (drempel 455,-- is immers hoger dan energienota over oktober van 250,--).
Uitwerking januari t/m maart: 13% van 3.700 = 481,-- Over periode jan/mrt vergoeding van 650,-- minus 455,-- = 169,-- per maand.

Voorbeeld 2:

Carla en Piet hebben in oktober 2022 een gezamenlijk bruto maandinkomen van 4.740,-- in januari 2023 bedraagt het gezinsinkomen bruto 3.500,--. Hun energierekening in oktober bedraagt 400,--, in januari 650,--.
Uitwerking oktober-december: 13% van 4.740,-- bedraagt 616,--. Energienota van januari van 400,-- is lager dan de ondergrens van 616,--: geen vergoeding!
Uitwerking januari t/m maart: 13% van 3.500 = 455,--. Energienota januari is 650,--. Over de periode jan/mrt vergoeding 650,-- minus 455,-- = 195,-- per maand

 

Aanvragen

Aanvragen rechtstreeks in te dienen bij Stichting Urgente Noden Delft e.o., Stationsplein 1, 2611 BV Delft of via info@urgentenodendelft.nl

Bij aanvraag mee te sturen:
•     Naam + voorletters, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres
•     geboortedatum,
•     bankrekeningnummer,
•     Kopie energienota oktober 2022
•     Kopie energienota januari 2023
•     Kopieën inkomensspecificatie (salaris/pensioen/uitkering) oktober 2022 van alle gezinsleden > 21 jaar
•     Kopieën inkomensspecificatie (salaris/pensioen/uitkering) januari 2023 van alle gezinsleden > 21 jaar

Voorwaarden: Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen, beschikbaar budget is 55.000 (op = op), uiterste datum indiening aanvragen 1 april 2023

DE AANVRAAGTERMIJN IS VERLENGD TOT 1 MEI


De Stichting Urgente Noden Delft e.o. is een stedelijk noodhulpbureau, opgericht op 29 september 2008.
Op basis van de publiek-private samenwerking wordt door geldgevende fondsen, geregistreerde hulpverlenende organisaties, de lokale overheid en maatschappelijke organisaties samengewerkt voor individuele noden.