Algemene Informatie

Nederland kent veel regelingen en voorzieningen om iedereen volwaardig deel te laten nemen aan de samenleving. In de meeste gevallen werkt het stelsel goed. Maar soms ontstaan er schrijnende situaties waarin de wettelijke voorzieningen tekortschieten. Dan kan SUN Delft e.o. uitkomst bieden: snel en met een eenvoudige procedure.

Voor Delft en omgeving

SUN Delft e.o staat voor Stichting Urgente Noden Delft en omgeving. SUN Delft e.o. verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. De stichting is in 2008 van start gegaan.

Alleen als andere mogelijkheden ontbreken

Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen alleen ingediend worden door medewerkers van professionele hulpverlenende organisaties. Een voorwaarde voor toekenning is verder dat er geen gebruik gemaakt kan worden van wettelijke regelingen of andere voorzieningen.

SUN Delft e.o. geeft – uiteraard afhankelijk van de omstandigheden – bijvoorbeeld geld voor duurzame gebruiksgoederen, woninginrichting, en levensonderhoud. SUN Delft e.o. is zeer terughoudend in het verstrekken van een gift voor schulden, medische behandeling en reiskosten. Overweegt u om een aanvraag voor deze kosten in te dienen dan adviseren wij u om eerst hierover telefonisch of per mail te overleggen. Het gaat altijd om incidentele bijdragen die passen in een hulpverleningstraject dat erop gericht is blijvende vooruitgang te boeken.

Alles naar de mensen in nood

SUN Delft e.o. krijgt het geld dat ze uitkeert van fondsen en giften. De kosten van het – kleine – SUN-bureau worden gedragen door de gemeenten Delft, Pijnacker, Nootdorp en Midden Delfland. Het fondsengeld wordt zodoende volledig besteed aan noodhulp.

Snel

Aanvragen worden schriftelijk gedaan, op een aanvraagformulier. Als een aanvraag compleet is aangeleverd wil SUN binnen één week een beslissing nemen, en sneller als de nood erg hoog is. Tegen de beslissingen is geen beroep mogelijk.

Voorlichting, bemiddeling en signalering

In het verlengde van de noodhulpverstrekking geeft SUN ook voorlichting, kan ze bemiddelen als er een beroep gedaan moet worden op een voorliggende voorziening en heeft ze een signaleringsfunctie op basis van haar ervaringen.

Anbi

SUN Delft e.o. is erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).
RSIN nummer: 819940732