Privacyverklaring SUN Delft e.o.

Op grond van de verstrekte informatie op het aanvraagformulier op onze website kunnen wij een financiële bijdrage verstrekken aan inwoners van Delft en omliggende gemeenten. Voor het uitvoeren van deze taak worden persoonsgegevens aan ons verstrekt en/of door ons verzameld. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens wordt omgegaan. Hieronder staat beschreven hoe wij dat doen.

Wat zijn persoonsgegevens en welke persoonsgegevens worden door SUN Delft e.o. verwerkt?
Persoonsgegevens zijn gegevens over een persoon of die herleidbaar zijn naar een persoon. Vanaf het moment dat met ons contact wordt opgenomen, worden gegevens, als naam, adres, woonplaats (NAW), gezinssamenstelling, telefoonnummer, en/of e-mailadres, gedeeld. Om onze taak te kunnen uitvoeren verwerken wij deze gegevens, alsmede gegevens inzake inkomen en schulden en indien relevant ook gegevens over de gezondheid. Deze laatste gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens, omdat deze extra gevoelig zijn en extra zorgvuldigheid vereisen.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken alleen die persoonsgegevens om onze taak, het verstrekken van financiële bijdragen aan derden, goed te kunnen uitvoeren. Bij verwerken van persoonsgegevens gaat het om alle handelingen die met persoonsgegevens kunnen worden gedaan, van inzien tot en met verwijderen ervan. De persoonsgegevens worden in het eigen archief en in ons programma “GIOP” bewaard. Wij gaan, conform het gestelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een verwerkersovereenkomst met de leverancier GIOP sluiten. De NAW-gegevens en de gegevens over de verleende dienst worden maximaal vijf jaar bewaard.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen voor wie een aanvraag om een financiële bijdrage bij ons is gedaan. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt van personen met wie in het kader van de aanvraag direct of indirect contact is: personen in dienst van aanvragende instellingen en bewindvoerders.
Wij delen de persoonsgegevens alleen indien dit voor de verwerking van de aanvraag noodzakelijk is en indien de betrokkene bij de aanvraag daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Alleen de noodzakelijke personen: bestuursleden en de bureaumedewerker hebben toegang tot de persoonsgegevens.
De toegang tot de gegevens is afgeschermd en onze veiligheidsmaatregelen worden jaarlijks geëvalueerd.

Inzien en aanpassen van persoonsgegevens
De personen van wie wij persoonsgegevens verwerken, hebben recht op inzage, wijziging en verwijdering van hun gegevens. Een verzoek daartoe kan via info@urgentenodendelft.nl of telefonisch 06-22573983 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur) worden ingediend.
Binnen een maand wordt gereageerd op zo’n verzoek. Het behandelen van een verzoek is kosteloos, tenzij het excessief of duidelijk onrechtmatig is.

2-7-2018