Beleidsplan

Beleidsplan SUN Delft e.o. 2017 – 2020

Stichting Urgente Noden Delft (SUN Delft) beoogt tot algemeen nut te zijn en heeft geen winstoogmerk.

 1. De Stichting heeft ten doel:
  1. Het voorzien in materiële noden van personen of groepen van personen, met name daar waar niet of niet tijdig wordt voorzien door wettelijke regelingen. En voorts al hetgeen te doen hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen zowel bij private als publiekrechtelijke (rechts)personen, organisaties of instellingen en het bieden van een coördinerend platform voor iedere (rechts)persoon die bij de dienst/hulpverlening aan de doelgroep van de stichting is betrokken.
  3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst

 2. Bestuur
 3. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen en voorziet zelf in zijn vacatures. Naast leden uit de kring van lokale overheden, vermogensfondsen, hulpverlenende instellingen en maatschappelijke organisaties, zijn er twee onafhankelijke bestuurders, te weten de voorzitter en de penningmeester.

 4. Ambities
 5. Voor de voeding van het giftenbudget worden plaatselijke- en landelijke fondsen benaderd. Voor de realisatie van de doelstellingen zal het bestuur streven naar betrokkenheid van omliggende gemeenten, opdat die naast de ontwikkeling van een gevoel van verantwoordelijkheid hun netwerk van fondsen en particulieren aanspreken om steun te verlenen aan SUN Delft.

 6. Beleid en Uitvoering
 7. Om aan de doelstelling te kunnen beantwoorden is een aanvraagprocedure opgezet. Deze kan alleen door een professionele hulp- of dienstverlener worden begonnen. De afhandeling van aanvragen gebeurt onder verantwoordelijkheid en overeenkomstig de richtlijnen van het stichtingsbestuur door het bureau van de stichting. Gestreefd wordt naar snelle besluitvorming, en uitvoering, zo mogelijk binnen 24 uur na ontvangst van de aanvraag. De door het bureau geadviseerde beslissingen worden getoetst aan door het bestuur geformuleerd beleid. Op basis van de besluitvorming over aanvragen wordt het beleid geëvalueerd en, indien gewenst, bijgesteld.

 8. Fondsenbeheer
 9. Het beleid is erop gericht de beschikbaar gestelde middelen geheel te besteden aan honorering van aanvragen om hulpverlening. De stichting streeft ernaar een weerstandsvermogen te vormen ter grootte van 25% van de gemiddelde omvang van jaarlijks aangegane dan wel aan te gane verplichtingen.

 10. Openheid en verantwoording
 11. De stichting brengt jaarlijks verslag uit over de beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en financiën, waarmee verantwoording wordt afgelegd over de activiteiten alsmede de besteding van de beschikbare middelen. De stichting voldoet aan de publicatievereisten die de fiscale erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling meebrengt.

 12. Privacy beleid
 13. De behandeling van persoonsgegevens valt onder de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens. Een privacyreglement is aanwezig.