Toelichting Aanvraag

Teneinde de hulpvraag zo snel en doelmatig mogelijk te verwerken graag aandacht voor de volgende punten:

 1. Het formulier kan uitsluitend ingevuld en ondertekend worden door een hulpverlener van een professionele hulpverlenende organisatie. De aanvraag dient ook voor akkoord te worden ondertekend door de leidinggevende van de aanvrager en de cliënt.
 2. Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van een sociale rapportage. Deze rapportage moet weergegeven worden op briefpapier van de hulpverlenende organisatie. De rapportage moet de volgende elementen bevatten:
  1. Een korte schets van de sociale omstandigheden van de belanghebbende;
  2. Een omschrijving van de probleemsituatie en hoe deze is ontstaan;
  3. Wat er door de hulpverlener(s) en de belanghebbende(n) is gedaan om (een deel van)
   de problemen te voorkomen of op te lossen (beroep op wettelijke regelingen/schuldbemiddeling etc);
  4. Welke problemen resteren en wat de gevolgen zijn indien geen oplossing wordt gevonden;
  5. Op welke wijze getracht zal worden soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen;
  6. De concrete vraagstelling aan de SUN, uitgedrukt in geld en/of goederen.
 3. Giften voor schuldsanering, studiefinanciering, periodieke kosten en reiskosten zijn niet mogelijk. Bel ons bij twijfel.
 4. Een bijdrage in de kosten van levensonderhoud kan worden verstrekt indien cliënt tijdelijk niet in staat is de dagelijkse levensbehoeften (boodschappen etc.) te betalen. Bel ons bij twijfel.
 5. Een bijdrage heeft altijd een incidenteel karakter.
 6. SUN Delft e.o. houdt zich het recht voor de cliëntenrekening van de hulpverlenende organisatie alsmede de relevante bewijsstukken al dan niet steekproefsgewijs te controleren.